konkurs „Co Ci powie mural ?”

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

PT: ”Co Ci powie mural?”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem konkursu, na portalu społecznościowym Facebook, jest Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2, reprezentowany przez Dyrektora Renatę Lisowską,zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny i jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 6. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 7. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/Przegorzaly/
 8. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 10. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 11. Uczestnik oświadcza, że:
 12. a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 13. b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 14. c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, który w pełni akceptuje;
 15. d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 16. e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 17. f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
 18. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.
 19. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 20. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz wykonanie zadania opisanego w pkt. III Regulaminu.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestnika jest odpowiedzenie na pytanie umieszczone w poście na profilu https://www.facebook.com/Przegorzaly/ na temat muralu na elewacji klubu kultury Przegorzały
 2. Organizator przyzna nagrodę pierwszej osobie, która odpowie na
  pytanie
 3. Pytanie będzie zadawane jedno dziennie w dniach 8.06, 11.06, 12.06 i 13.06.2018
 4. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu https://www.facebook.com/Przegorzaly/
 5. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu https://www.facebook.com/Przegorzaly/
 6. NAGRODY
 7. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
 8. Nagrodą w konkursie jest miejsce na warsztacie Street Art w dniu 16.06 o godzine 14:00, prowadzonym przez projekt 101 murali w Krakowie.
 9. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin na adres przegorzaly@dworek.eu deklaracji uczestnika dostępnej na stronie https://przegorzaly-old.dworek.eu/zapisz-sie/
 10. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt 3, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, niepodania prawdziwego adresu do korespondencji lub podania danych które są niepełne lub nieaktualne.
 13. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
  z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
  w szczególności uczestników, którzy:
 15. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 16. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 17. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 18. ingerują w mechanizm działania konkursu;
 19. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
 20. nie ukończyli 18 lat.
 21. W przypadku wykluczenia z konkursu wobec zdarzeń określonych w pkt V, Organizator przyznaje nagrodę kolejnej osobie, która wzięła udział w konkursie zgodnie z zasadami określonymi w pkt III niniejszego Regulaminu.
 22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 23. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 24. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Uczestnikom.
 25. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 26. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 27. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na stronie: https://przegorzaly-old.dworek.eu/przepisy-dotyczace-ochrony-danych-osobowych/

VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Majątkowe prawa autorskie do konkursu przysługują Organizatorowi. Zabronione jest:
 2. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora,
 3. korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

VIII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu należy zgłaszać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: przegorzaly@dworek.eu lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu na Facebooku na portalu https://www.facebook.com/Przegorzaly/
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej https://przegorzaly-old.dworek.eu/